2.Wykonanie remontu łącznie z asfaltowaniem – odcinka ul. Nowej, prowadzącego od skrzyżowania z ul.Wodzisławską do mostka stanowiącego granicę z dzielnicą Wodzisławia - Karkoszką(długość ok.400 m). W 2006 r. Rada Sołecka z własnych środków utwardziła nawierzchnię poprzez wysypanie łupkiem. Nie spełnia to jednak oczekiwań mieszkańców i licznych, innych użytkowników przejeżdżających z Wodzisławia do Czyżowic i z powrotem. W/w odcinek ma duże znaczenie dla ruchu drogowego, gdyż jest łącznikiem pomiędzy Wodzisławiem a Czyżowicami (zdecydowanie skraca drogę jadącym od Pszowa,Jedłownika), co zresztą uznali gospodarze Wodzisławia wykonując asfaltową nawierzchnię aż do mostka stanowiącego granicę pomiędzy dwoma gminami. Wystąpili wówczas z propozycją wspólnego zrealizowania prac. Wykonanie remontu umożliwiłoby również uruchomienie bardzo sprawnej, prywatnej linii mikrobusowej. Mikrobus dojeżdża obecnie do dzielnicy Karkoszka. Z rozeznania sytuacji wiadomym jest, że również mieszkańcy Czyżowic chętnie skorzystaliby z tańszego i jadącego z większą częstotliwością środka lokomocji.

3. Wykonanie remontu części ul. Nowej tzw.Kopalnianej prowadzącej od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do strefy przemysłowej. Na remont winny składać się prace związane z: wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, budową chodnika, oraz wykonaniem ekranów ochronnych na skarpach. Wyszczególniona część ul. Nowej jest bardzo zniszczona - 2 - z uwagi na duży ruch ciężkich samochodów, zmierzających z materiałami do zakładów zlokalizowanych na terenie strefy przemysłowej i wywożących wytworzone tam masowe produkty.

4.Asfaltowanie odcinka drogi prowadzącej od ul. Wodzisławskiej do posesji Państwa Szczyrba, Wieczorek Kurasz. Długość odcinka ok.240 m. Mieszkańcy od kilkunastu lat starają się o asfaltowanie. Wstępnie, na własny koszt utwardzili podłoże.

5.Przygotowanie projektu nowej (II) nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej – odcinek od posesji P.Dzierżęgi do skrzyżowania z ul. Wodzisławską wraz z wykonaniem częściowej kanalizacji na odcinku od posesji Państwa Reś do skrzyżowania z ul. Wodzisławską.

6. Asfaltowanie skrzyżowania na ul Polnej w okolicy cmentarza. Odcinek bardzo zniszczony. Utrudnia przejazd dojeżdżającym do cmentarza.

7. Asfaltowanie (I)odcinka ul.Gorzyckiej – do posesji Państwa Hartman i Szafarczyk (dł.ok.340 m)

8.Asfaltowanie (II) odcinka ul. Nowej – ok.210 m – od skrzyżowania z ul.Wodzisławską do posesji Państwa Marcol- Sitek oraz przygotowanie i wykonanie asfaltowania ( I ) odcinka od P. Sitek do posesji P.Kuboń ( ok. 350 m)

9.Wykonanie projektu remontu ul. Bełsznickiej ( ok. 1 km) (łącznie z odwodnieniem – patrz pkt IV 2).Odcinek drogi wysypany łupkiem jest bardzo zniszczony. Szczególnie po ostatnich burzach za względu na wymycie łupka jest praktycznie nieprzejezdny.

III.DROGI ŚRÓDPOLNE WYMAGAJĄCE ODBUDOWY

Utwardzenie nawierzchni i wysypanie łupkiem odcinka ul. Dworcowej ( od posesji P. Kwiatoń – Krótki - do P. Knauer)

IV.ODBUDOWA I RENOWACJA ROWÓW

1.Dalszy ciąg budowy kanalizacji sołectwa Czyżowice
2.Wykonanie rowu odwadniającego na ul. Bełsznickiej (w kierunku Bełsznicy) – patrz pkt II 9
3.Udrożnienie rowu głównego – od ul.Wodzisławskiej do wlotu rowu głównego prowadzącego z ul. Wiejskiej (podtapianie okolicznych łąk) - 3 –
4.Częściowa odbudowa rowu na ul. Polnej – od posesji Państwa Kucza – do torów PKP – ok.800 m.

V . PRACE ZWIĄZANE Z ENERGETYKĄ

1. Dokończenie prac związanych z wymianą napowietrznej trakcji elektrycznej
2. Dokończenie prac związanych z uzupełnieniem oświetlenia ulic – zabudowa nowych, brakujących 26 lamp.

VI. INNE PROPONOWANE ZADANIA

1. Dokończenie modernizacji chodnika na ul.Rogowskiej
2. Przygotowanie projektu i realizacja budowy chodnika na ul. Wiejskiej (od skrzyżowania z ul.Gorzycką do posesji P.Worka).Długość – 127 m. Chodnik pozwoli na likwidację kolejnego odcinka drogi gdzie występuje duże zagrożenie dla przechodniów – szczególnie dzieci idących do szkoły i przedszkola oraz wiernych wychodzących z Kościoła i kierujących się gromadnie w kierunku ul.Gorzyckiej i Polnej.
3. Asfaltowanie parkingu koło przedszkola (łącznie z odwodnieniem i okrawężnikowaniem ( tworzące się na placu błoto bardzo utrudnia parkowanie samochodów rodzicom i personelowi)
4. Przygotowanie projektu i rozpoczęcie remontu otoczenia wokół WDK w tym: ogrodzenia, dojazdów, odwodnienia itd.
5. Malowanie dachu na budynku Wiejskiego Domu Kultury
6. Wymiana ławek tworzących amfiteatr przed muszlą koncertową ( teren WDK)
7. Wymiana kolejnych okien w budynku WDK (okna dotychczasowe – nieszczelne, duża strata ciepła).
8. Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem nowozakupionej działki przeznaczonej na cele sportowe (poszerzenie boiska, zabudowa trybun, wykonanie bieżni, skoczni itp.)
9. Zabudowa nowych wiat na przystankach autobusowych