Główne punkty porządku obrad to sprawozdanie Sołtysa i Rady sołeckiej z działalności w 2009 r. oraz głosy w dyskusji podjęte przez mieszkańców Czyżowic, dotyczące najbardziej palących problemów sołectwa.
W swoim dość obszernym sprawozdaniu Sołtys - Marian Jureczka przedstawił zadania rzeczowe jakie udało się zrealizować w 2009 r w tym :
- kończącą się rozbudowę miejscowego gimnazjum. Uroczyste otwarcie i nadanie imienia - w dniu 4.03.2010 r. Budynek praktycznie jest gotowy. Pozostały do wybrukowania plac i parkingi przyszkolne. - kompleksowy remont odcinka ul Nowej („ kopalniana") w ramach tzw. „ Schetynówki".
- stale prowadzone prace związane z czyszczeniem i zapewnieniem odpowiedniej przepustowości rowów, czyszczeniem ciągów drenarskich oraz rozwiązywanie ciągle występujących problemów z gromadzeniem się wody i podtapianiem posesji mieszkańców sołectwa.
- kolejne uzupełnienie oświetlenia ulic (zabudowa nowych lamp)
- wykonanie oświetlenia części ul Nowej od szkoły do ul. Rogowskiej
- rozpoczęcie prac nad projektem zagospodarowania zakupionej dla potrzeb LKS NAPRZÓD Czyżowice działki, która ma również służyć potrzebom sportowym dzieci i młodzieży z gimnazjum i szkoły podstawowej.
 - doprowadzenie do rozbiórki kilku starych budynków, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców ( m.in. tzw. „ starego przedszkola").
 W 2009 r. nie udało się wykonać przede wszystkim prac związanych z remontami dróg śródpolnych i dojazdowych. Planowane było wykorzystanie tzw" destruktu" z remontowanej ulicy Nowej. Jednak sposób prowadzenia prac nie pozwolił na odzyskanie drobnego asfaltu. We własnym zakresie naprawiono małe odcinki dróg przez wysypanie łupkiem. Wstrzymane na wskutek braku środków finansowych były również prace związane z wymianą napowietrznej trakcji energetycznej.
Na terenie sołectwa na bieżąco były wykonywane różnorodne prace porządkowe takie jak: wywózka śmieci, naprawa znaków drogowych, wykaszanie i plewienie wysepek na skrzyżowaniach ulic, naprawa nawierzchni ul Bełsznickiej po bardzo uciążliwych opadach, itd.
Członkowie Rady Sołeckiej brali czynny udział w organizacji imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz społeczności czyżowickiej tj. ll festynu rodzinnego, jarmarku świątecznego oraz opłatkowego i wiosennego spotkania czyżowickich seniorów.
Jedna z mieszkanek Czyżowic- Pani Helena Mucha również na wniosek Rady Sołeckiej uhonorowana została tytułem „Człowieka o złotym sercu".
Podsumowując swoje sprawozdanie sołtys podziękował wszystkim mieszkańcom Czyżowic za zaufanie, zrozumienie i pomoc w wykonywaniu obowiązku gospodarza wsi. Serdeczne podziękowania skierował także do członków Rady Sołeckiej, Radnego Jerzego Rebesia a przede wszystkim do Wójta Gminy Gorzyce Piotra Oślizło i Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Zychmy . Zaznaczył, że jako władze gminy zawsze go wspierają i służą pomocą w podejmowaniu trudnych decyzji i rozwiązywaniu ważnych dla sołectwa problemów.

Sołtys przedstawił również rozliczenie funduszu będącego w dyspozycji Rady Sołeckiej - w kwocie 6.625 zł. Wyszczególnione w wydatki dotyczyły przede wszystkim prac porządkowych i interwencyjnych wykonywanych na terenie sołectwa i na rzecz jego mieszkańców. W 2010 r. - z funduszu Rady Sołeckiej (zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego - wrzesień 2009 r.) będzie wykonane brukowanie placu przedszkolnego - w kwocie 13,6 tys. zł. W budżecie gminy zaplanowane są prace inwestycyjne na łączną kwotę 1,5 min zł. W tym:
- ukończenie rozbudowy gimnazjum i zagospodarowanie terenu wokół budynku gimnazjum
- odtworzenie rowu na przedłużenie ul. Strażackiej
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Nowej
- wykonanie mijanki przy ul. Dworcowej oraz zarurowanie rowu
- wykonie projektu i odwodnienia terenu przy WDK
- wykonanie projektu i rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem zakupionego terenu na cele sportowe
- wymiana drzwi garażowych w budynku OSP

Wśród zaproszonych gości głos zabrali:
- V-ceStarosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła, w związku z kończącą się kadencją władz samorządowych przedstawił krótkie sprawozdanie z realizacji strategicznych priorytetów rozwoju powiatu w latach 2007 - 2009.

- Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu SI. - Wiesław Blutko przedstawił najbliższe plany w zakresie kontynuowania budowy kanalizacji na terenie Czyżowic. Planowane jest rozpoczęcie prac w m-cach czerwcu i lipcu 2010 r. Prace są przewidziane na 2 lata. Koszt inwestycji - ok. 200 min zł. (2/3 pokrywa Unia europejska ) Na terenie Czyżowic będą wykonane 3 ciągi kanalizacyjne o łącznej długości 126 km Ciągi będą prowadzone na ul. Środkowej (w tym jedna strony ul. Wodzisławskiej) oraz na dwóch stronach ul. Dworcowej - w kierunku oczyszczalni Karkoszka . W zależności od możliwości przerobowych firm wykonujących inwestycje prace będą prawdopodobnie wykonywane w miarę jednocześnie.

- Radny Jerzy Rebeś również w związku z kończącą się kadencją w krótkich słowach przedstawił swój udział w pracach Rady Gminy i prac bezpośrednio wykonanych na rzecz sołectwa. Podziękował mieszkańcom za zaufanie i wybór.

W dyskusji mieszkańcy Czyżowic poruszyli następujące tematy :
- możliwość dopłat na inwestycje ekologiczne
- remont ul. Bełsznickiej (w części granicznej z Bełsznicą)
- ciasnota czyżowickiego, oddanego do użytku w ostatnich latach budynku przedszkola, co wiąże się z koniecznością codziennego wożenia dość licznej grupy trzyletnich dzieci aż do Gorzyczek
- konieczność remontu nawierzchni i chodnika ul. Wodzisławskiej (droga powiatowa)
- fatalne odśnieżanie chodników na ul. Wodzisławskiej.
- konieczność czyszczenia i udrożnienia rowu na ul. Dworcowej.
- problem wysypywania śmieci na ul.Gorzyckiej w okolicach mostu kolejowego
- fatalny stan drogi dojazdowej do miasteczka M Piknik Country"
- pilna konieczność analizy gruntów pozostałych na terenie sołectwa po zmarłej rodzinie Matuszek ( działki położone na terenie „Szwajcarii czyzowickiej." Działki można by przeznaczyć na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Czyżowic.
- w dalszym ciągu palącym problemem dla czyżowickiego środowiska jest spalanie śmieci w piecach CO (szczególnie tych pochodzenia chemicznego). Należy podjąć pilne działania kontrolne poszczególnych posesji (umowy na wywóz śmieci, badanie popiołu itp.)
- możliwości ewentualnej gazyfikacji wsi
- występujące stale usterki techniczne budynku przedszkola, łącznie z zagrożeniem pęknięcia dachu pod naporem dużej ilości śniegu.

Odpowiedzi na pytania mieszkańców na bieżąco udzielali: Wójt - Piotr Oślizło oraz Sołtys Marian Jureczka.
- dopłaty związane z montażem pieców do ekologicznego opalania są możliwe. Należy w tej sprawie zgłosić się do Urzędu Gminy
- remont ul. Bełsznickiej jest przewidziany, jednak dopiero po przeprowadzeniu prac odwadniających - temat rozbudowy przedszkola już został przedstawiony na Radzie Gminy. Radni nie zgłosili na razie sprzeciwu. Będzie tematem prac przy ustaleniu budżetu Gminy.
- już jest zaplanowany przez Starostwo Powiatowe remont ul. Czyżowickiej i Wodzisławskiej - łącznie z remontem chodnika. Rozpoczęcie prac w bż roku.
- obowiązek odśnieżania należy do właścicieli posesji przylegających do chodnika. Podobnie czyszczenie rowów. Odśnieżanie będzie przedmiotem kontroli Straży Miejskiej
- temat wyrzucania czy spalania śmieci zależy również od samych mieszkańców. Winni zwracać uwagę i informować Sołtysa czy członków Rady Sołeckiej o stwierdzonych faktach zaśmiecania środowiska.
- Urząd Gminy przeprowadzi analizę działek i podejmie odpowiednie kroki w celu ewentualnego przejęcia terenów nie posiadających spadkobierców.
- gazyfikacja gminy i sołectwa jest na razie wstrzymana ze względu na wysokie koszty . Być może, że uda się wykorzystać metan, którego złoża odkryto w Kokoszycach.
- w sprawie usterek technicznych w przedszkolu zostanie powołana kolejna komisja, która doprowadzi do ich usunięcia przez firmę MUREK - ramach gwarancji.