b_400_400_16777215_0_0_images_stories_osp_czyzowice.jpg

Założenia programowo-organizacyjne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy Pożarom".

 

Cel konkursu:

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty.

 

Tematyka konkursu:

Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.

 

Organizatorzy konkursu:

Organizatorem Konkursu jest: Zarząd Główny Związku OSP RP przy współudziale:

-         - Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

-         - Ministerstwa Kultury,

-         - innych organizacji.

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie plastycy amatorzy oraz dzieci i młodzież. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

 

Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola,

II grupa - szkoła podstawowa klasy I-III,

III grupa - szkoła podstawowa klasy IV-VI,

IV grupa – gimnazjum,

 

Każdy autor może przesłać od 1 do 5 prac (o ile regulamin konkursu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim nie stanowi inaczej).

 

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:

-         - imię i nazwisko, rok urodzenia,

-         - dokładny adres zamieszkania, województwo, powiat,

-         - nazwa i adres placówki nauki lub pracy (szkoła, klasa),

-         - tytuł pracy,

-         - data powstania,

-         - technika,

-         - opiekun ( imię i nazwisko).

 

Etapy konkursu:

Na szczeblu podstawowym (szkoła, gmina), powiatowym i wojewódzkim konkurs przebiega pod hasłem i według zasad określonych przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w uzgodnieniu z biurami terenowymi i Zarządami Powiatowymi Związku Etap wojewódzki powinien być zakończony do końca maja każdego roku.

 

Zalecane jest, przy organizowaniu Konkursu, korzystanie z pomocy twórców profesjonalnych, osób z wykształceniem plastycznym, zwłaszcza nauczycieli.

 

Dla laureatów szczebla wojewódzkiego i krajowego - w lipcu - organizowany jest plener artystyczny jako forma nagrody i pomocy warsztatowej dla młodych twórców.

 

Na szczebel centralny każde województwo może przesłać od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej i w poszczególnych technikach. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych. Prace powinny być przekazane do Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP do 15 września.

 

Oceny krajowej i rozdziału nagród dokonuje Jury powołane decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Podsumowanie krajowe odbywa się zgodnie z zaakceptowanym przez Prezydium ZG ZOSP RP kalendarzem imprez programowych.

 

Nagrodzone prace prezentowane są w formie wystawy, wyniki konkursu ogłaszane są w piśmie "Strażak". W piśmie tym należy zamieszczać też fotografie prac.

 

Zalecane jest dążenie do propagowania Konkursu w telewizji (programy edukacyjne, dziecięce) oraz w internecie.

 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla potrzeb wydawniczych itp. ( o ile autor pracy nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń w tej sprawie).

 

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszymi założeniami decyzje podejmuje Rada Artystyczna ZG ZOSP RP ( Zespół ds. Plastyki).

 

 

Termin składania prac do 07 stycznia 2010r w WDK Gorzyce.